Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Villa Marie Curaçao

Datum: dec. 2021

Algemene bepalingen

1. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam Villa MarieCuraçao huurt.

2. De verhuurder: de eigenaar van Villa Marie Curaçao of diens vertegenwoordiger.

3. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot huur van Villa Marie Curaçao en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

4. Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. 

De huurprijs kan vermeerderd worden met eind- en/of tussen-schoonmaakkosten, extra personen, toeristenbelasting en de borgsom.

5. Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder (indien van toepassing) bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.

6. Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf, dan wel bij aankomst in het vakantiehuis betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is. 

NB. Indien het gemiddelde elektriciteit- en/of waterverbruik het maximum overschrijdt, worden er meerkosten in rekening gebracht en worden deze verrekend met de borg.

7. Aankomst- en vertrektijdstip: 

Tijdstip van aankomen en vertrek zoals overeengekomen. 

Aankomst tussen 16.00 – 23.00 en vertrek uiterlijk 10.00 uur.

Reservering en Annulering

1. Een aanvraag voor reservering van Villa Marie Curaçao geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst van de reservering wordt bevestigd met een bevestiging per email van de eigenaar.

2. De aanbetaling (indien van toepassing) dient direct te worden voldaan bij reservering via het internet. 

3. Na ontvangst van de reserveringsaanvraag en/of betaling, wordt de reservering pas definitief als door Villa Marie Curaçao deze bevestigd is per email. Hierna komt automatisch de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.

4. Bij annulering door huurder:

– bij annulering binnen 8 weken voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 20% van de huursom (dus excl.  extra kosten en borg),

– bij annulering binnen 4 weken voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 75% van de huursom (dus excl. extra kosten en borg) en

– bij annulering binnen 14 dagen voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.

5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.

6. In het belang van uw gezondheid en veiligheid, zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de verplichte COVID-19-veiligheidsrichtlijnen. Denk hierbij een hygiëne en veiligheidsvoorschriften omtrent COVID-19.

Betaling

1. De huursom (inclusief de borg) wordt geheel via de bank voldaan.

2. Een aanbetaling, indien van toepassing,  van 20% dient bij de boeking te geschieden.

3. Uiterlijk 4 weken voor aankomst dient de volledige huurprijs te zijn voldaan.

4. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan via bank.

5. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reedsbetaalde aanbetaling.

6. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot

restitutie van betaalde huur en kosten voor eind-schoonmaak.

7. Indien Villa Marie Curaçao door overmacht of verkoop van het

vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. 

Villa Marie Curaçao verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

1. De huurder betaalt een borgsom. De borgsom van €750 moet vooraf via bank betaald worden. Dit bedrag wordt tegelijk met de huurprijs betaald.

2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.

3. Het te verwachten tijdstip van vertrek is uiterlijk 10.00 uur. Vooraf zal onze vertegenwoordiger met u de woning inspecteren en de stand van de elektra en water noteren. Indien het gemiddelde elektriciteit- en/of waterverbruik het maximum overschrijdt, worden er meerkosten in rekening gebracht en worden deze verrekend met de borg.

4. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.

5. De eindcontrole op schades wordt voor het vertrek van huurder gedaan.

 

Aansprakelijkheid

1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.

2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

3. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld.

4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of ongeluk(ken) welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde of op het terrein van Villa Marie Curaçao voor eigen risico van de eigenaar een/of belanghebbende.

Aantal personen

1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden zonder toestemming van verhuurder. In geen geval mag dit aantal groter zijn dan 10 personen. Ook mogen er geen extra personen worden uitgenodigd in de villa zonder overleg met eigenaar.

2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij onze beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.

2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

3. Eind-schoonmaak kosten bedragen Euro 175,-.

4. De villa zal voor uw aankomst grondig worden schoongemaakt volgens de huidige COVID-19 richtlijnen van Curaçao.

Roken

Roken is niet toegestaan. Niet in de villa, niet op het terras én ook niet bij het pooldek!

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Feesten & Evenementen

Het is niet toegestaan een feest te geven, of evenement te organiseren in én/of op het terrein van Villa Marie Curaçao. Bij gebruik van confetti zullen extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Er mogen geen items worden gehangen aan lampen, kasten etc.

Aankomst- en vertrektijden

1. De aankomsttijd is vanaf 16:00 in de middag tot 23:00 uur in avond.

2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ’s morgens.

3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.

4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende

huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.

2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.

3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.

4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.

5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking en dient in goede staat te worden achtergelaten.

6. De huurder dient zich te houden aan de COVID-19 voorschriften van het park Coral Estate en in zijn geheel van Curaçao gedurende het verblijf. Huidige COVOD-19 richtlijnen m.b.t. Curaçao kunt u vinden op de website van Curaçao, namelijk https://www.curacao.com

Disclaimer Privacy

1. Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.

2. Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij links en tips. Villa Marie Curaçao is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.